Hammerum Herreds Skøde- og Panteprotokol 1874
Retsdagen d. 10. Januar 1874

Kjøbecontract

1.       Jeg Christen Thomsen Frølund sælger og overdrager herved
til A F C Dieckmann, den mig ifølge Skjøde thinglæst 6
October 1838 tilhørende Gaard ”Lervadskjær” kaldet i
Sneiberg Sogn med paastaaende Bygninger, deres mur
og nagelfaste Tilbehør, Jorderne, der under MN: 35
a,
35
b og c i Sneibjerg skylder af Hartkorn 1Td 7Skp 2¼ Alb
Glskat 14 Rd 89 Sk. med Anpart i Konge Kirke Korn og
Qvægtiende
, paa følgende nærmere Betingelser.

2.       Eiendommen modtages i den Stand den nu forefindes
og saaledes som den er Kjøberen paavist
Iøvrigt modtages Eiendommen med alle de
Herligheder og Rettigheder Byrder og Forpligtelser,
hvormed jeg har eller rettelig kunde have eiet
samme.

3.       Eiendommen tiltrædes den 1 April 1873 og staar
fra den Tid for Kjøberens Regning og Risico i
enhver Henseende. Skulde Bygningerne forinden
1 April forgaa ved Idsvaade oppepærer Kjøberen
Forsikringssummen og opfører da nye Bygninger.

4.       Med Eiendommen følger en Besætning bestaaende
af 2 hopper, 18 Fækreaturer, 12 Stk Faar, 2 Sviin,
Avlsredskaber, Seletøj, en Rensemaskine, en
indmuret Kakkelovn, Borde og Skammel i Dag-
ligstuen, alt saaledes som det er Kjøberen paa-
vist.

5.       Den til Gaarden hørende Teglovn er indbefattet
under Salget, samt de i Ovnen værende Mursteen
med Undtagelse af 4000 Stk, som Sælgeren
har forbeholdt sig. Det ved Gaarden værende
nye Tømmer overleveres ligeledes Kjøberen

6.       Ved Tiltrædelsen leverer Kjøberen 8 Tdr. Rug,
5 Tdr. Byg, 10 Tdr. Havre, 5 Tønder kartofler og 10 Traver
utærsket Havre.

7.       Sælgeren forbeholder sig for sin og nulevende Hustrues
Livstid Ret til i Gaardens Mose at lade kaste 4 Læs
Klyne aarlig samt foruden Læggeplads til Klyner
og Vei. Denne ret skal dog ikke i mindste
Maade være Kjøberen hinderlig i at optage Pri-
oritetslaan i Eiendommen.

8.       Alle Kongelige og Kommunale Skater og Afgifter
samt Tiender betaler Kjøberen fra Tiltrædelsen den
1 April d. A.

9.       Kjøberen skal respectere en paa Gaarden hvilende
Fæsteret til Niels Nielsen Sahlholdt ved at han selv-
følgelig fra Tiltrædelsen oppebærer Leieafgift.

10.   Kjøbesummen er 11.350 Rd skriver elleve Tusinde
tre Hundrede og halvtredsindstyve Rigsdaler, der be-
rigtiges saaledes
a. Kontant ved nærværende Contracts Underskrift   200 Rd
b. Ved Tiltrædelsen den 1 April 1873                   2000 Rd
c.  --  11 Juni Termin 1873                                  1800 Rd
d.  --  11 Decbr. Termin 1873                               2350 Rd
e. og for Resten                                                 5000 Rd
                                                                        11350 Rd
udsteder Kjøberen nu første Prioritets Panteobligation
til Sælgeren lydende paa en aarlig Rente af 4%
samt uopsigelig fra Sælgerens Side i 5 Aar fra
11 Juni Termin 1873 at regne men i øvrigt ly-
dende paa ½ Aars Opsigelse

11.   Naar Kjøbesummen saaledes som i Pkt. 10
bestemt er berigtiget og samtidig med at Kjøberen
udsteder Obligation er Sælgeren pligtig til at
meddele Kjøberen Skjøde paa Gaarden fri for
anden skriftlig Retsanmærkning end …. meldte
Fæsteret.

12.   Omkostninger ved Udstedelse af nærværende
Contract med stemplet Papir Skjødets Udstedelse og
Thinglæsning bekostes af Contrahenterne, hver med
det Halve. Udgifterne ved Obligationens Ud-
stedelse, stemplet Papir og Thinglæsning er Sælgeren
uvedkommende.

13.   I Tilfælde af Søgsmaal angaaende denne Contract
gjælder Bestemmelserne i Frd. 25 Januar 1828.

14.   Det bemærkes sluttelig at Kjøbesummen for
den solgte Eiendom er anført til 8000 Rd og
for Besætningen 3350 Rd, hvorefter Stemplets
Taxt er forlangt.

Saaledes er denne Contract indgivet til Be-
kræftelse med vore Underskrifter vidnefast.

Skrevet i Herning den 26 Januar 1873

Ferdinand Dieckmann         Chr. Frølund

                   Til Vitterlighed
         
Wistoft              N. Nielsen