Hammerum Herreds Skøde- og Panteprotokol - side 209-210

Den 11. Januar 1896  

L. 37  Stpl. 26 Kroner 65 Øre.

 

Skjøde

Undertegnede Jens Ander-

sen af Nygaard sælger, skjøder og endelig

overdrager herved til Adolf Dieckmann af

Snejbjerg tvende mig efter Skjøde af 16

Decbr. 1886 thinglæst 18. s. M. tilhørende Parcel-

ler i Snejbjerg Sogn, skyldsatte under:

Matr. Nr. 34f Snejbjerg af Hrtk. 0 Skp. 0 Fdk. 2¼ Alb. Glsk. 32 Øre

  --    --   34g smstds     --    --   1 Skp. 3 Fdk. 2¼ Alb.    --  3 Kr. 45 Øre

med Konge- og Kirketiendeanpart med paastaa-

ende Avl og Afgrøde og øvrige rette Tilliggen-

de og Tilhørende. Overtagelsen sker straks, og

Kjøberen svarer alle af Ejendommen frem-

tidig gaaende Skatter og Afgifter. Kjøbe-

summen er fastsat til 4000 Kr., der er be-

rigtiget ved kontant Betaling. I Salget

medfølger Vejret, ligesom Sælgeren har

haft den, for Kjøberen og fremtidige Ej-

ere af de afhændede Parceller over Matr.

No 2h Snejbjerg ifølge Deklaration af

11 Juni 1889, thinglæst 10 Januar 1891,

hvorved navnlig bemærkes, at Retten

haves i Forening med Matr. No 33b

m. fl., og af disse Rethavere ere pantsat.

Kjøberen respekterer, at der paa min

Ejendom hæfter følgende Servitutter.

Deklaration med Amtsvejvæsenet om Mod-

tagelsen og Bortledning af Vandet i Lande-

vejsgrøften, dateret 21 November 1879 thing-

læst 22 s. M. Deklaration, hvorefter Ejeren

af Matr. Nr. 34g og 34k maa taale, at

Aaen ved det imellem Matr. No 2h og

33e værende Stemmeværk opstemmes, date-

ret 11 Juni 1889, thinglæst 10 Januar 1891.

Thi skal herefter den afhændede Ejendom

tilhøre Adolf Dieckmann med de sam-

me Herligheder og Rettigheder, Byrder og

Forpligtelser, hvormed jeg har ejet sam-

me, fri og frelst for hver Mands

Tiltale og under mit Hjemmelsansvar

efter loven. Omkostningerne ved nær-

værende Handel, derunder Udfærdigelse

af Skjøde, dets Stempling og Thinglæs-

ning udredes med Halvdelen af hver

af Parterne. Til Bekræftelse under min

Haand vidnefast. Nygaard pr. Ry den

2 Januar 1896. Jens Andersen. Til Vitter-

lighed Laust Jensen. Jens Jensen. *

Læst paa Hammerum Herreds Thing

den 11te Januar og indført i Skjøde-

og Pantebogen B. Pag. 209

Christian Siersted.

 

* Retsanmærkning om Kreditforeningsgjæld, 1600 Kr. frafaldes. XXXXX H.H Hvass.

Kan Thinglæses forsaavidt angaar MN 34g af Snejbjerg By og Sogn.

Ringkøbing Amt den 25 Januar 1896. Feddersen.