Hammerum Herreds Skøde- og Panteprotokol 1887
Fol. 630A-630B

den 25 Juni 1887              

L No 558
Stempel 53 Kr 30 Øre              Skjøde

Underskrevne Adolph Ferdinand
Christian Dieckmann af Lervadskjær i Snej-
berg sælger skjøder og aldeles overdrager her-
ved til min Søn Adolf Dieckmann følgende
Parceller fra den mig tilhørende Ejendom i Ler-
vadskjær nemlig:

Matr No

 

Hartkorn

Glskat

35b

Overkjær

2 Skp

3 Fkr

1½ Alb

5 Kr

67 Øre

35c

     --

2

2

5

31

med Anpart Konge Kirke Korn og Kvægtien-
de
. Da Kjøberen nu har berigtiget den accor-
derede Kjøbesum 8000 Kr er otte Tusinde Kro-
ner saa skal de førnævnte Parceller Matr
N
o 35b og 35c af Overkjær i Snejberg Sogn med
det anførte Hartkorn Gammelskat og Tiende-
anparter herefter tilhøre Kjøberen Adolph
Dieckmann som hans lovlige og retmæssige
Ejendom i enhver Henseende med de sam-
me Herligheder og Rettigheder Forpligtelser
og Byrder, hvormed jeg hidtil har ejet
den samlede Ejendom fri og frelst for enhvers

beføjede Krav og Paatale, og under mit Hjem-
melsansvar efter Loven. Kjøberen skal re-
spektere en paa det Solgte hvilende Fæsteret
til Niels Nielsen Sahlholdt mod at han
selvfølgelig oppebærer Lejeafgiften Under
min Haand vidnefast. Præstetienden svares
af Matr N
o 35b med 1 Skp ¼ Fkr Rug og af No
35
c med 1 Skp Rug og Smaaredsel til Præsten
med henholdsvis ½ og ¼ Fkr Byg. pt Herning
den 4 Marts 1887. F. Dickmann, Til Vitterlighed.
Sivebæk. Clausen. At den fornævnte Ejen-
dom er bebygget attesteres. Snejbjerg-Tjør-
ring Sogneraad den 8 Marts 1887. Ærbødigst
Peder Buur Fmd. At Skatter og Afgifter
til 31 Decbr 1886 ere betalte af foranførte
Ejendomme attesteres. Amtsstuefilialen
i Ringkjøbing den 10 Marts 1887. J Jensen.
Da de solgte Parceller overensstemmende med
Indenrigsministeriets Udstykningsapproba-
tion af 7. April 1868 findes rigtig anført med
Hartkorn

35b

0 Tdr

2 Skp

3 Fkr

1¼ Alb

Glskat

2 Rdl

78 Skilling

35c

0    --

2     --

2   --

2½ --

---

2 --

65  --

haves med Bemærkning at de ville være
at holde forsynede med Bygninger
Intet herfra mod dette Skjødes Thing-
læsning at erindre. Ringkjøbing Amthus
den 12 Marts 1887. V. Dreyer. Læst i Hamme-
rum Herreds Ret den 25 Juni 1887 og deref-
ter tilført Pantebogen No 44 Folio 630. S Krarup.