Falsters Birks Skøde- og Panteprotokol 1852-54
Thingdagen d. 13. Januar 18
53

 

Kjøbecontract imellem

Peder Hansen af Alkestrup som

Sælger og som Kjøber: Adolph Fer-

dinand Christian Dickmann og Niels

Pedersen begge af Steensby paa Sjælland.

(L.S.)

 

Kjøbecontract

Vi underskrevne xxx Peder Hansen

som sælger og vi Adolph Ferdinand

Christian Dickmann, Gaardforpagter

af Steensby i Kallehave Sogn og Niels

Pedersen sammesteds Sxxxxx og Boels-

mand have idag sluttet og oprettet følgende

Kjøbecontract med hinanden.

1. Jeg Peder Hansen sælger og afstår fra mig og Arvinger min i Alkestrup By

Maglebrænde Sogn beliggende Gaard med Bygninger og Jorder saaledes som disse
af Herskabet ville blive mig overdragne af Areal omtrent 79 Tdr Land Ager, Eng

og Mose med Hartkorn omtrent 8 Tdr. 2 Skp. 1 Fk. ¼ Alb.: Skovskyld 1 Fk. ½Alb, Glskat

52 Rd 95 S. for hvilket Hartkorns eller Areals Rigtighed dog vi indestaar, da

samme xxxxx xxxxx ikke er bragt i Orden af Herskabet, som derfor xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx og den Huuslod der er frataget Gaarden ved Udskiftningen,

alt saaledes som denne Eiendom eies af mig og med de Forpligtelser jeg

modtager den, hvoriblandt især erindres, at der paa Gaarden hviler og over-

tages af Kjøberne en aarlig Afgift til Herskabet af omtrent 24 er tyve og fire

Tønder Byg samt en aarlig Undertægt til Jørgen Pedersen Hjulmand over-

enstemmende med den med ham oprettede Undertægtscontract. Saalænge

denne Undertægt afgaar omtrent 3 ¼ Tdr. Byg aarlig i Afgiften til Herskabet.

2. endvidere sælger jeg Peder Hansen den mig tilhørende Anpart i Maglebræn-

de Sogns Konge- og Kirketiende ligeledes med de Rettigheder og Forpligtelser

samme eies af mig saaledes at Kjøberne af Tienderne overtage den deri
indestaaende offentlige Gjæld af Korn og Penge, dog i Fald Renterne af disse

Sidste for min Anpart er over en Rigsbd. aarlig capitaliseres Beløbet til

4 Procent og afdrages i Kjøbesummen. Præstetienden svares til Præsten

i Stubbekjøbing aarlig for 1852, 53 og 54 overenstemmende med den af

Sælgeren sluttede Accord for disse 3 Aar.

3. Det bemærkes, at intet som helst Løsøre af Besætning eller Inventarium
ligesaalidt som Kakkelovnen og Bryggerkjedlen, hvorimod andre na-

gelfaste Ting medfølger i Kjøbet.

4. Kjøberne overtager ovenanførte Eiendomme strax, og de staar fra Dato

for deres Regning og Risiko i alle Tilfælde, ligesom de ogsaa betaler alle

mulige Udgifter saasom til Skatter, Folkelønninger, Kirkexxxxxxxx,

Communeafgifter etc fra 1st Januar 1852 at regne.

5. Sælgeren reserverer sig fri Bopæl paa Gaarden for sig, Familie og Tje-

nestefolk indtil 1st Mai 1853 til hvilken Tid han tillige forbeholder sig fri

Fourage og Græsning til sin Besætning samt Plads fri til Løsøre

dog at hans Heste og Avlsredskaber benyttes til Gaardens Drift xxx xxxxx

fornødent.

6. Sælgeren betaler alle mulige Udgifter for Adkomstdokumenterne xxx og

til Herskabet hvorimod Kjøberne udreder alle Omkostninger ved nærværende

Kontrakt, tilhørende Skjøde etc.

7. I Kjøbesumma betales i alt                                                                       10.350 Rbd

der udredes saaledes:

a. til Huusmand Hans Poulsen i Wintersbølle                                                     900 Rbd

b. til Gaardmand Morten Krøl i Bregninge                                                           225    -

c. til Bager Knudsen i Stubbekjøbing                                                                 100    -

Af disse 3 Beløb betales endvidere Renter fra 11. Decbr 1851

og arrangerer Kjøberne det fornødne med disse Kreditorer.

d. til mit Herskab det Classenske Fideicommis betales i 11 Decbr Termin 1853     400  -

                                                                                  11 Juni       ---     1854     400  -

og udstedes Obligation for                                                                                1200 -

der forventes at kunne blive indestaaende uopsigelige fra Kreditors Side

i 30 Aar til 4 Procent Rente aarlig. Sidstnævnte 2000 Rbd forrentes af Kjø-

berne fra 1st Januar 1852. For at Sælgeren kan faae sine Papirer i Orden

fra Herskabet er Kjøberne pligtige inden 11te Juni d.A. i Fald de ikke foretræk-

ke at betale Beløbet contant, at stille saadan Sikkerhed som Herskabet maatte

forlange for at ovennævnte 800 Rbd blive betalte til Forfaldstide.

e. ved denne Kontracts Underskrift har Sælgeren modtaget og qvitteret for 50 Rbd,

i Juni Termin betales 1852 til Sælgeren                                                                950  -

i Decbr. ditto             ditto          ditto                                                                 4000 -

i Decbr. ditto            1853          ditto                                                                 2125 -

                                                                                          Bliver i alt            10.350 Rbd

Af disse Beløb forrentes de 6125 Rbd med 4 Procent aarlig indtil Betaling sker
af Kjøberne fra 1ste Januar 1852, dog at disse ere berettigede naar de ville førend Forfalds-

tiden at betale hele eller andel af Kjøbesummen.

8. Naar alt Ovenanførte punktlig er opfyldt forpligter Sælgeren sig at meddele Kjøber-

ne xxxx og bemærkningsfrit Skjøde overenstemmende med denne Kontract og for-

saavidt xxxx xxxx efter ovenbemærkede Hæftelser.

9. Dersom Kjøberne ikke senest inden den 11 Juni d.A. have berigtiget Kautionsforplig-

telsen til Herskabet samt inden denne Termins Udløb have betalt de under Litr. e

anførte 950 Rbd da er Sælgeren berettiget at hæve denne Kontract hvorfor Kjøberne taber

de betalte 50 Rbd og desuden forpligtiger sig for denne xxxxx for enhver anden

Misligholdelse af denne Kontract, Een for Begge og Begge for Een at erstatte Sælge-

ren al mulig deraf flydende Skade.

Ovenanførte have vi Undertegnede Kjøbere og jeg Peder Hansen indgaaet og for-

pligtige os herved i eet og alt at opfylde.

Underskrevet i Stubbekjøbing den 27. Maj 1852

Peder Hansen              F. Dieckmann                     Niels Petersen

Som Vidner

Fibiger                        Jens Peder Larsen

 

Overenstemmende med denne Kontracts Indhold efter Litr. d have Kjøberne

betalt til det Classenske Fideicommis de til 11 Decbr 1853 forfaldne 400 Rbd som

skulde betales til 11 Juni 1854. Endvidere have Kjøberne betalt personlig til mig

Sælgeren overenstemmende med Kontractens Indhold efter Litra e 950 Rbd, der

Har fundet Sted saaledes: Af Ferdinand Christian Dieckmann xxxx            675 Rbd

                                      Af Niels Pedersen                                           675 Rbd                                                                                    Tilsammen       1350 Rbd

Siger tretten Hundrede halvtredsindstyve Rigsbankdaler hvorfor herved meddeles min

Fuldgyldige Qvittering. Alkestrup den 12 Juni 1852.          Peder Hansen

 

Af Kjøbesummen efter 7de Pkt er mig endvidere betalt 600 Rbd skriver sex Hundrede

Rigsbankdaler hvorfor qvitteres som Afdrag paa de 4000 Rbd. Ulsløv d 25 Octbr 1852.

                                                                                  Peder Hansen

 

Af Kjøbesummen efter 7de Pkt er mig endvidere idag betalt 3400 Rbd skriver

tre Tusinde fire Hundrede Rigsbankdaler, tilligemed Renter til 11 Decbr d.A. af

6125 Rbd = 122 Rbd 3 Sk. eet Hunderede to og tyve Rigsbankdaler 3 Sk. Det bemærkes

udtrykkelig at de 4000 Rbd som saaledes er indbetalt under 25 Oct og dags Dato

er indbetalt med 2000 Rbd af hver af Kjøberne, hvilket ogsaa er tilfældet med Ren-

ter, der af hver er erlagt med det halve. Nykøbing paa Falster d 23 Decbr 1852.

                                                                                 Peder Hansen

 

Det bemærkes 1. at Sælgeren ikke har thinglæst Adkomst paa xxx bemeldte Gaard,

der som henhørende under det Classenske Fideicommis Bøndergaarde ikke xxxx-

xxxxx er anført ved xxxxxxxxx, eller derved oplyst hvad der muligt hefter paa

xxxx. 2. Paa Kongetienden hefter Andel i den paa Sognets Kongetiende hefte-

de kongelige Capital og aarlig Kornrefusion. 3. Paa Eiendommens Kirke-

tiende hefter efter Obligation læst 12 Januar 1843 225 Rbd. 4. Paa Eiendommens

Kongetiende hefter 100 Rbd efter Obligation læst 21 Juni 1849 og 5. Paa saavel

Konge- som Kirketiende, som Sælgerens rørlige Gods hefter efter en thinglæst

Obligation 1200 Rbd og efter thinglæst Do 105 Rbd 58 Sk.