Til forsiden

Adolph Ferdinand Christian Dieckmann ejede gården på Nordfalster i årene 1852-1873.

Gården var oprindelig gård nr. 2 i Algestrup by og efter 1844-matriklen matr. nr. 5. Gården er i slutningen af 1700-tallet udflyttet fra Algestrup by. Ved udflytningen er det gamle stuehus formentlig forblevet i Algestrup by på matr. nr. 5b, og har tjent som husmandsbolig og aftægtsbolig for Jørgen Pedersen Hjulmand (jvfr. købekontrakten 1852). Ved udflytningen af bygningerne er opført nyt stuehus og dette kan dateres til 1798 ud fra en stykke egetræstømmer, der har siddet over ildstedet og som havde dette årstal indskåret.

Adolph Ferdinand Christian Dieckmann overtog gården i maj 1852 sammen med Niels Pedersen, der også kom fra Stensby. Gården var på 72 tønder land. Allerede ved skødets oprettelse i december 1853 blev jorden delt ligeligt mellem køberne, således at Adolph Ferdinand Christian Dieckmann fik matr. nr. 5a og 5c på ca. 36 tønder land samt bygningerne. Man gik umiddelbart i gang med at etablere en ny gård på Niels Pedersen jord, som var den østlige del af ejendommen.  

Gennem brandtaksationerne, som er foretaget i henholdsvis 1853, 1865 og 1869, kan gårdens bygninger og ændringer i disse følges i hovedtræk. Kort efter overtagelsen blev den nordre længe taget ned og genopført på Niels Pedersen jord. Der blev senere opført en ny nordre længe. I 1865 beskrives denne som værende på 5 fag og ikke fuldført. På dette tidspunkt er en tidligere beskrevet tilbygning til stuehuset fjernet. I 1869 var den nordre længe blevet færdig og var på 11 fag. Da gården stod færdig i 1869 var dens længer sammenbyggede, men med ca. 6 meter mellem nord- og østlængerne. Brandforsikringssummen i 1869 var 2045 Rigsbankdaler.

Stuehuset der var opført 1798 blev nedrevet i 1977. Den daværende ejer har fortalt, at husets konstruktion var traditionel, med et lag store syldsten, hvorpå fodremmen af egetræ hvilede. Bindingsværket var for en stor del udfyldt af brændte teglsten af munkestensstørrelse, og disse antages at stamme fra Nykøbing Slot, som blev nedrevet i slutningen af 1700-tallet. Det øverste stykke murværk - fra vinduerne op til tagremmen - bestod dog af ubrændte lersten, og det var holdbart fordi stråtaget ydede god beskyttelse mod regn.

 

Algestrup 02.jpeg (135250 byte) Gårdens beliggenhed mellem Maglebrænde by og Algestrup by
Maglebrænde sognekort 01.gif (111147 byte) Alkestrup by 1896 (sognekort, matrikelkort)
Maglebrænde kort 02.gif (373131 byte) Generalkvartermesterstabens kort C81, Maglebrænde sogn. Opmålt 1835.
Købekontrakt 1852 Adolph Ferdinand Christian Dieckmann overtog gården straks ved købekontraktens underskrivelse den 27. maj 1852.
Skøde 1853 Da sælgeren ikke havde skøde på gården, som hørte under det Classenske Fideicommis, gik der et år inden skødet kunne underskrives og tinglyses.
Ejendomsvurdering 1853 I forbindelse med optagelse af lån blev der foretaget uvildig vurdering af ejendommens værdi. Her findes den første beskrivelse af bygningerne.
Alkestrupgården.gif (10704 byte)

 

Skitse af gården ud fra beskrivelser i brandtaxationerne 1853, 1865 og 1869.

Brandtaksationen
1865

Brandtaksationen i 1865 giver den mest detaljerede beskrivelse af gårdens bygninger, indretning og anvendelse.

 

Købekontrakt og skøde 1873

Adolph Ferdinand Christian Dieckmann solgte gården med afståelse den 1. april 1873.

Foto af gården ca. 1928.
MAGLEBR1.gif (298529 byte)

Foto af gården ca. 1940.

Scan42b.jpg (225410 byte) Foto af gården ca. 1940.
Algestrup 01.jpeg (163722 byte) Luftfoto af gården ca. 1950.
Alkestrup træsnit.jpeg (527562 byte) Træsnit af gården i Algestrup. Udført af Jacob "George" Dieckmann ca. 1930 i amerikansk appelsintræ. Ukendt forlæg.
Algestrup 04.jpg (663425 byte) Maleri af gården i Alkestrup. Udført af Jacob "George" Dieckmann ca. 1930. Ukendt forlæg.
Beretning fra senere ejer Esther og Ejnar Rasmussen fortalte den 8. oktober 2001 til Sten Petersen om gården i Algestrup, som de ejede og drev i årene 1947-97.
Algestrup sammensat.jpeg (521725 byte) Stuehuset set fra havesiden (syd) kort før nedrivningen i 1977 (billedet er sammensat).