Dagbogen for Retskreds Nr. 80, Herning Købstad m.v.
den 11-9-1929

No 2159/1929

Stempel 206 Kr. 20 Øre.

Skøde.

Undertegnede Isak Diechmann af Vildbjerg sælger
skøder og overdrager herved til
      Chr Th Andersen af Thorslev
den mig tilhørende Ejendom, Stensholm,
Matr N 5h Rødding Vildbjerg Sogn med Hartkorn 5 Skp 3 Fdk 2½ Alb
Matr N 5i    --           --      --    --      --      1   --  0   -- 2   --
med paastaaende Bygninger disses muret og sømfa-
ste Tilbehør, derunder Kakkelovn og Komfurer, den
paa Ejendommen værende Besætning, Avls og Mejeri-
redskaber og andet udvendig Inventar, Avl og Afgrøder,
Gødning og Ildebrændsel, alt saaledes som det er og
i den stand det forefindes.
Overtagelsen sker straks og Køberen betaler Skatter
og Afgifter deraf fra Dato, ligesom han ogsaa fra
Dato indtræder i Sælgerens Rettigheder og Forpligtelser
overfor Vildbjerg Andelsmejeri.
Omkostningerne ved Skødets udstedelse og Tinglys-
ning er fælles for Parterne.
Købesummen er  71000 Kr. er En og halvfjers Tu-
sinde Kroner, som berigtiges ved at Køberen over-
tager til Betaling og Forrentning fra Dato den i Ej-
endommen indestaaende Gjæld til Kreditforenin-
gen oprindelig  -          -           -           -               39000 Kr
hvad der er afdraget herpaa samt Reservefonden kommer
Køberen til gode.
at betale med vest og sønderjydske Kreditforenings
Obligationer af 7vende Serie til fuld Pari –                  20000 -
at betale Kontant --          --                                   2000 -
at udstede til sælgeren en Obligation paa -                 10000 -
                                                                  I alt  71000 Kr
Da Købesummen saaledes er berigtiget saa skal
ovenfornævnte Ejendom, herefter tilhøre Køberen
med de samme Herligheder, Rettigheder, Byrder
og Forpligtelser hvormed jeg har ejet samme og
under mit fulde Hjemmelsansvar efter Loven.
Vi ansætter paa Tro og Love den faste Ejen-
dom i Værdi til 40000 Kr og Løsørernes Værdi til 31000 Kr.
Sælgerens medunderskrevne Ægtefælle Kirsten
Marie Diechmann født Larsen samtykker i
den stedfundne Handel.
                p t Holstebro 5 September 1929
Chr Th Andersen       I Dieckmann
                                  Kirsten Marie Dieckmann
                                                   født Larsen

Undertegnede bevidner herved at ovenstaa-
ende Underskrift er Ægte, datering rigtig og at
Køber og Sælger og dennes Hustru er myndig
N Offersen         Kr Andersen Lerager
Konsulent           Ejendomsmægler
Vinding               Holstebro

Den omhandlede Ejendom der fra 1/1 1927
under Løbe No 13479 er vurderet til
38000 Kr., var ved 4’ am. Vurdering
1920 og 5’ Vurdering 1923 særskilt vurderet til
Ejendomsskyld.
Holstebro Amtstue, den 9/9 1929.
Dahl Fm

Indført i Dagbogen for Retskreds Nr. 80, Herning Købstad m.v.
den 11-9-1929.
25  285  F 134
som endeligt Skøde. – Kreditforeningsgælden
er iflg. flere Pantebreve til forhøjet Rente og
med statutm. Forpligtelser.

Genpartens Rigtighed bekræftes.
Dommeren i Herning m.v., den 12-9-1929.
Henriksen.