Hammerum Herreds Skøde- og Panteprotokol 1890
20. December 1890                      Fol. 534


L N
o 1152
Stempel 83 Kr 20 Øre              Skjøde

Underskrevne Gaardejer af Vildbjerg Christian Dick-
mann tilstaar herved og vitterliggjør at have solgt og
overdraget, ligesom jeg sælger endelig overdrager samt
skjøder til min Broder Isak Dickmann, de mig
tilhørende Ejendomme Matr No 5h af Rødding, Vild-
bjerg, skyldsat for Hartkorn 5 Skp 3 Fdk 2½ Alb og
Glskat 11 Kr 66 Øre, samt endvidere Matr No 5i, skyldsat
for Hartkorn 1 Skp 0 Fdk 2 Alb, Glskat 3 Kr 28 Øre,
tilligemed Ejendommens Anpart i Konge- og Kir-
ketiende
, og endelig den til Ejendommen hørende
og til Kjøberen afleverede Inventarium og Besætning,
der med Hensyn til Stempelpapiret ansættes til
2500 Kr. Og da Skjødetageren, som nedenfor nærmere
angivet har berigtiget den akkorderede Kjøbesum
15000 Kr, skriver femten Tusinde Kroner, saa er-
klærer jeg herved for mig og Arvinger, ingen Lod el-
ler Del, Ret eller Rettighed at have i eller til de solgte Ej-
endomme Matr No 5h og 5i m.v., men disse skal tilhø-
re Skjødetageren, førnævnte Isak Dickmann, som retmæs-
sig Ejendom med alle de Herligheder og Rettigheder, hvor-
med jeg har ejet samme, fri for hver Mands Tiltale, og
under mit Hjemmelsansvar efter Loven. Da der ikke
har været oprettet skriftlig Kjøbekontrakt, bemærkes:
1. at Kjøbesummen 15000 Kr berigtiges saaledes:
   a. kontant er betalt              5650 Kr
   b. Resten                           9350 Kr udredes ved, at
Skjødetageren overtager et saa stort Beløb af det paa
min samlede Ejendom hvilende Kreditforeningslaan
oprindelig lydende paa 21000 Kr. Skjødetageren er plig-
tig til hurtigst muligt og senest i 11 Juni Termin 1891 at
faa dette Gjældsforhold ordnet med Kreditforeningen,
og min Ejendom løst for det den i saa Henseende paa-
hvilende Forpligtelser. Skulde Skjødetageren ikke af
Kreditforeningen kunne erholde en saa stor Del
af det samlede Laan som 9350 Kr, da skal han tage saa
stor en Del, som han kan faa paa 1ste Prioritet og
meddele mig ligeledes senest i 11 Juni Termin 1891, an-
den Prioritets Panteobligation for Resten og i det solgte. Obli-
gationen formuleres, som Obligationer for umyndiges
Midler, og skal lyde paa et halvt Aars Opsigelse, samt
Forrentning med 5% p.a. De 9350 Kr forrentes fra 11 De-
cember Termin d.A. af Skjødetageren. 2. alle de af Ejen-
dommen derefter forfaldende Skatter og Afgifter til Stat og
Kommune, udredes, uden Undtagelse af Skjødetageren.
3. samtlige med Handelens Berigtigelse, samt Gjælds-
forholdets Ordning forbundne Bekostninger, udredes
med Halvdelen af hver af Contrahenterne. 4. Rets-
anmærkning om, at der paa Skjødegiverens samlede
Ejendom hviler en Gjæld til den vest- og sønderjy-
ske Kreditforening stor oprindelig 21000 Kr med dertil
hørende statutmæssige Pligter, samt
om, at Ejeren af Matr No 5f Rødding har Ret til
Tørveskjæring frafaldes. Til Bekræftelse have saavel Skjø-
detageren som Skjødegiveren underskrevet dette Dokument.
pt. Herning den 11 Oktober 1890. Som Skjødegi-
ver: Chr Dickmann. Som Skjødetager: I Dickmann.
Til Vitterlighed: C. Fr Bitsch.  M. Møller. Da de solg-
te Parceller overensstemmende med Indenrigsministe-
riets Udstykningsapprobation af 17 September 1890 fin-
des rigtig anførte med Hartkorn:

Matr No 5h

0 Tdr

5 Skp

3 Fdk

2½ Alb,

Glskat

11 Kr

66 Øre

  --  5i

0   ---

1    ---

0   ---

2    ---

 

3  --

28  --

haves herfra intet mod dette Skjødes Tinglæsning
at erindre. Ringkjøbing Amthus den 15 December 1890.
V. Dreyer. De kongelige Skatter og Afgifter hertil Amt-
stuen ere betalte indtil 2. Halvaar 1890. Holstebro
Amtstue d. 17 December 1890. N. Fogh. Læst i Hamme-
rum Herreds Ret den 20 Decbr 1890 og derefter
tilført Pantebogen No 48 Fol 534. Kort forevist. Anmærkning: Præ-
stetienden
af Matr No 5h er ansat til 1 Skp 3 3/4 Fdk Rug
og 1 Skp 3 1/4 Fdk Byg og af Matr No 5i til 1½ Fdk Rug og 1½ Fdk
Byg aarlig, ligesom Smaaredselstienden til Præsten af Matr
No 5h er ansat til 1 1/4 Fdk Byg og af Matr No 5i til 1/4 Fdk Byg
aarlig, S. Krarup. Fattigkasseattest paa 50 Øre forevist.