Hammerum Herreds Skøde- og Panteprotokol 1907
21. December 1907                                     Side 378

L. 2380/1907. Stempel 148 Kr. 65 Øre.
Skøde.

Underskrevne Hans Dieckmann af Snejbjerg sælger, skøder og endelig overdrager herved til Jesper Kølbæk af Holing den mig tilhørende Ejendom ”Lervadskjær”: Matr No 35a Overkjær Snejbjerg Sogn Hartk 1 Td 1 Skp 2 Fdk 1½ Alb med Anpart Konge og Kirketiende, Bygninger, med mur og sømfast Tilbehør, Besætning og Inventar, Sæd, Avl og Afgrøde samt Ejendommens øvrige rette Tilliggende og Tilhørende saaledes som samme tilhører mig efter Skøde af 9 tinglæst 21 Marts 1891. – Og da Køberen har berigtiget den akkorderede Købesum 32500 Kr., saa skal den fornævnte Ejendom herefter tilhøre ham med de samme Herligheder og Rettigheder, Pligter og Byrder, hvormed den har tilhørt mig under mit Hjemmelsansvar efter Loven. Den fornævnte Købesum, hvoraf 10500 Kr. er Vederlag for det med den faste Ejendom følgende Løsøre er berigtiget dels ved at Køberen skadesløst og uden ansvar for mig overtager at tilsvare, indfri og forrente den i Ejendommen indestaaende Gæld oprindelig 11000 Kr. med statutmæssige Forpligtelser til den vest og sønderjyske Kreditforening i Ringkjøbing og dels paa anden maade. Medunderskrevne Jesper Kølbæk erkender at have købt fornævnte Ejendom paa disse Vilkaar. Til Bekræftelse med min Underskrift vidnefast. p.t. Herning den 14 Decbr. 1907. Hans Dieckmann. Jesper Kølbæk. Til Vitterlighed: Johannes Madsen. O R Dejgaard. Skatterne af fornævnte Ejendom ere betalte til April Termin 1907 inklusive. Holstebro Amtsstue den 16/12 1907. Markmann. Læst paa Hammerum Herreds Thing den 21 December 1907 og indført i Skøde og Pantebogen K – 378.
Anm. Paa Ejendommen hæfter Aftægt.

Christian Siersted.