Hammerum Herreds Skøde- og Panteprotokol 1891
21. Marts 1891                      Fol. 717-718


L N
o 271
Stempel 100 Kr                      Skjøde

Underskrevne Kirsten Dieckmann, Enke efter
Gaardejer A F. C. Dieckmann af Lervadskjær til-
staar og vitterliggjør at have solgt og overdraget,
ligesom jeg herved sælger endelig overdrager samt
skjøder til min Søn Hans Dickmann, den mig
tilhørende Ejendom Matr No. 35a Overkjær i Snej-
bjerg Sogn, skyldsat for Hartkorn 1 Td 1 Skp 2 Fdk
1½ Alb, Gammelskat 9 Rdl 44 Sk, tilligemed Anpart i
Konge- og Kirketiende og paastaaende Bygninger
med mur- og nagelfast Tilbehør. Og da jeg
er fyldestgjort for den akkorderede Kjøbesum
11 250 Kr, skriver elleve Tusinde, to Hundrede og
Halvtredsindstyve Kroner, saa erklærer jeg her-
ved for mig og Arvinger ingen Lod eller Del,
Ret eller Rettighed at have i eller til den indbe-
meldte Ejendom Matr No. 35a af Overkjær i Snej-
bjerg, men denne skal tilhøre Skjødetageren,
fornævnte min Søn, Hans Dickmann som ret-
mæssig Ejendom fri for hver Mands Tiltale
og under mit Hjemmelsansvar efter Loven. Da
der ikke har været oprettet skriftlig Kjøbekon-
trakt, bemærkes. 1. Kjøbesummen er berigti-
get dels ved, at Skjødetageren overtager med sta-
tutmæssige Pligter samt fra 11. December
Termin f. A. forrenter den i det solgte indestaa-
ende Gjæld til den vest- og sønderjyske Kredit-
forening stor nu til Rest knap 10,000 Kr og
dels ved, at han med sin Underskrift herpaa
forpligter sig til at udrede den i Post 2 om-
meldte Aftægt. 2. Saalænge Sælgerin-
den er i Live, erlægger Skjødetageren eller efterføl-
gende Ejere af No. 35a Overkjær aarlig
til hende 200 Pund Rugsigtemel, 100 Pund Flormel, 35 Pund
Malt, 25 Pund Risengryn, 25 Pund Byggryn, 50 Pund Flæsk,
50 Pund godt friskkjærnet Smør, 25 Pund Ost, 40 Pund Oxe-
kjød eller Faarekjød efter Aftægtsfolkenes frie Valg,
5 Pund Kaffesager, 50 Pund Farin, 4 Pund The, 8 Pund Faareuld, 2 Td
gode Kartofler til Spisning og 6 Snese Æg, hvilke
Dele erlægges forud med 1/12 den 1ste hver Maaned,
Endvidere leveres der Aftægtsnyderen 2 Pund nymal-
ket Komælk daglig. Aarlig betales hende 50
Kr er femti Kroner kontant at erlægge
forud med Halvdelen hver 1 Maj og 1 Novem-
ber. Alle Præstationerne leveres Aftægtsnyderen
paa hendes Bopæl; dog at der, forsaavidt denne
ikke maatte blive paa Lervadskjær, i Stedet for
Mælken betales en kontant Erstatning beregnet
efter Egnens Mælkepris; denne Erstatning erlæg-
ges med Halvdelen hver 1 Maj og 1 November samt
forud. Paa Forlangende opføres der Aftægts-
nyderen en i enhver Henseende behørig Af-
tægtsbolig, indeholdende mindst et Kvadratrum inven-
dig af mindst 75
àAlen, og forsynet med Kak-
kelovnne, Komfur og andet Inventarium. Ejeren
leverer Aftægtsnyderen al den Brændsel, gode Tørv,
Renlighed og Opvartning samt Pleje, som hun maatte
forlange og have Brug for til sin egen Person; han
er Pligtig at hente Læge, befordre Aftægtsnyderen
til og fra Kirke samt til hendes i Hamme-
rum Herred boende Børn, naar hun forlan-
ger dette. Denne Aftægtsforligtelse antages at re-
præsentere en aarlig Udgift for Ejeren af 250 Kr.
3. Alle af Ejendommen gaaende Skatter og Afgif-
ter, forfaldne eller forfaldende udredes af Skjøde-
tageren. 4. Den i Post 2 ommeldte Aftægt
skal have Prioritet og Panteret næstefter Gjælden
til den vest- og sønderjyske Kreditforening stor
oprindelig 10,000 Kr samt med Oprykningsret i
den her solgte Ejendom No. 35a Overkjær i
Snejbjerg Sogn, tilligemed Anpart Konge- og Kir-
ketiende, paastaaende Bygninger med mur- og na-
gelfast Tilbehør, Ejendommens Besætning, Avl og
Afgrøde, Avlsredskaber og Inventarium, Gjødning
og Fourage, al af Pantet gaaende Leje og anden
Interesse samt i Tilfælde af Ildsvaade Bygnin-
gernes Assurancesum. Skjødet ønskes
tillige læst som pantstiftelse, forsaavidt an-
gaar den fornævnte Aftægt. Creditforenings-
gjælden staar i Pantebogen opført med sit op-
rindelige Beløb 10,000 Kr, uden der er gjort nogen
Tilføjelse om Afbetalingerne. Den solgte Ejen-
doms Værdi i Handel og Vandel anslaas til
15 000 Kr. og svarer hertil Stempeltaxt 100 Kr.
Paa den i sin Tid samlede Ejendom Matr
No. 35a, 35b og 35c hviler en Fæsteret til Niels Niel-
sen Sahlholt. Til Bekræftelse med vore Under-
skrifter vidnefast. Lervadskjær den 9. Marts 1891.
Som Skjødegiver, Kirsten Dickmann, m.f.Pen.
Som Skjødetager, Hans Dickmann. Til Vit-
terlighed: Thomas Frølund, Kristen Nygaard
At Skatter og Afgifter til 31 December 1890
ere betalte af foranførte Ejendomme atteste-
res. Amtsstuefilialen i Ringkjøbing den 12
Marts 1891. J. Jensen. Læst i Hamme-
rum Herreds Ret den 21 Marts 1891 og derefter
tilført Pantebogen no 48 Fol 717. Anmærkning:
Den indbemeldte Pantegjæld til den vest- og
sønderjyske Kreditforening, andrager efter Pante-
registret 14 000 Kr. S. Krarup. Fattigkasseat-
test paa 50 Øre forevist.