Hammerum Herreds Skøde- og Panteprotokol - side 262B

Retsdagen den 23. Februar 1918

L. 549/1918                      Stp. 313 Kroner 80 Øre  

 

Skøde

Underskrevne Juliane Asmine Dieckmann af Lervadskjær

i Snejbjerg der hensidder i uskiftet Bo efter min den 1ste ds. afdøde ægtefælle Adolf Dieckmann

tilstaar og vitterliggør herved at have solgt og afhændet ligesom jeg herved skøder og endelig

overdrager til mine Sønner Asmus Pape Dieckmann, af Lervadskjær, og Christian Dieckmann samme

Steds, til lige Sameje, den mig tilhørende Gaardejendom, ”Lervadskjær” kaldet, beliggende i Snej-

bjerg Sogn, og skyldsat under Matr. nr. 35b Overkjær for Hartkorn 2 Skp. 3 fdk. 1¼ Alb. Matr. Nr.

35 c do. do. 2 Skp. 3 Fdk. 2¼ Alb. Matr. nr. 34f Snejbjerg do. 2¼ Alb. og Matr. Nr. 34g do. do.

1 Skp. 3 Fdk. 2¼ Alb. med Tiendeanpart med Grund og Tilliggende, de paa samme værende Bygninger,

med mur- søm- og nagelfaste Tilbehør, herunder Kakkelovn, Komfur og indemuret Kedel, den paa Ejen-

dommen værende Avl, og Afgrøde, Hø, Halm, Sæd, Fourage, Korn, Besætning, Gødning, Avls- og Mejeriredska-

ber og Maskiner, saaledes at fra Overdragelsen er kun undtaget Sælgerindens private Indbo. Køber-

ne ere bekendte med og skal respektere Servitutter. Køberne overtager Ejendommen strax og oppe-

bærer dens Indtægter samt svarer dens Udgifter fra Dato. Købesummen er 50.000 kr. skriver Halv-

treds Tusinde Kroner, denne er berigtiget, dels ved Overtagelse af Gæld til Kreditforening op-

rindelig 11000 Kroner, saaledes at hvad der herpaa er afdraget kommer Køberne til gode, dels ved

Udstedelse af Panteobligation for 39000 kroner. Omkostningerne ved Handelen bæres af Sælger-

inden alene, herunder ogsaa Omkostningerne ved Panteobligationen. Nærværende Skøde tiltrædes af os

A.P.Dieckmann og C.Dieckmann samt af vor Kurator Gaardejer Isak Dieckmann af Rødding. Og da

nu Kjøberen har berigtiget den akkorderede Købesum, saa skal den her foran ommeldte Ejendom her-

efter følge og tilhøre Køberne med de samme almindelige Rettigheder, Byrder og Forpligtelser,

hvormed samme har været ejet og besiddet af mg, under mit ansvar for Vanhjemmel. Til Bekræf-

telse med min Underskrift vidnefast. Lervadskjær, den 12. Februar 1918. Som Skødeudsteder: Juli-

ane Asmine Dieckmann. Som Skødemodtager: Christian Dieckmann. Asmus Dieckmann. Ovennævnte Skøde

tiltrædes af Isak Dieckmann. Til Vitterlighed om alles Underskrifter: A. Mandrup. Johs. Bessmann.

Skatterne af fornævnte Ejendom, der under Løbe No. 253 til 2 Halvaar 1916 er ansat til Ejen-

domsskyldværdi 31000 Kr., ere betalte indtil 1. Termin 1917 inklusive. Holstebro Amtstue, den

13:2 1918. Nielsen, Fm. Læst paa Herning Købstads og Hammerum Herreds Ting den 23. Februar 1918.

og indført i Skøde- og Pantebogen N. Fol. 262

Christian Siersted.

Kuratorbeskikkelse ej forevist.