Falsters Birks Skøde- og Panteprotokol 1852-54
Thingdagen d. 12. Januar 18
54

 

Skjøde

Jeg underskrevne

Peder Hansen Hjulmand

gjør vitterligt: at jeg har solgt og afhæn-

det ligesom jeg og herved fra mig og Ar-

vinger, ifølge Kjøbekontract af 12 Juni

1852, thinglæst 13de Januar 1853 og Forlig

af 8de Januar s.A. sælger, skjøder og over-

drager til Adolph Ferdinand Chri-

stian Dieckmann følgende mig til-

hørende Ejendomme i Alkestrup BY

Maglebrænde Sogn Falsters Nørre Herred.

a) Hovedparcellen  Matr N 5A Hartkorn 3 Tdr. 5 Skpr. 2 Fdk. 1 Alb. og  Glskat 23 Rd 63 Sk

og Parcellen         Matr N 5C  -  -  - -              2    -   2    -        -           --     2 Rd 11 Sk

i alt                                                   4  Tdr . Skpr   .  Fdk 2¾  Alb.    Glskat 25 Rd 74 Sk

med Bygninger og tilliggende Jorder saaledes udstykkede ifølge Appro-

bation af 4 Januar 1854 og vedheftede Kort.

b) Disse Parcellens Andel af den mig tilhørende Kongetiende af Gaarden

gl. Nr 2 ny Matr. Nr. 5 i Alkestrup.

c) Andel af Maglebrænde Sogns Kirke og Kirketiende for fornævnte

Parceller af Gaarden gl. Nr 2 ny Matr. Nr. 5 i Alkestrup.

alt saaledes som jeg disse Ejendomme har eiet ifølge Skjøde paa Jorden

med Bygninger af 8de December 1853 thinglæst 15 December s.A. Skjøde paa

Kongetienden af 19 April 1847, thinglæst 6 Maj s.A. og Skjøde paa Andel

i Kirken og Kirketienden af 22 December 1842 thinglæst 12 Januar 1843 hvoraf

følger at Kjøberen og efterfølgende Eiere tilsvarer en Jorden til det Clas-

senske Fideicommis mod 1ste Prioritet paahvilende aarlig uopsigelig

Agift af 12 Tdr. . Skp. 2¾ Fdk. Byg som betales med Penge efter første Aars

Capitalstaxt, deltager i Udredelsen af den hele Maglebrænde Sogns

Kongetiende paaheftede aarlige Refusion til Nykøbing Katedral-

skole af 10 Tdr Rug 11 Tdr Byg og 3 Tdr Havre samt den i samme xxxxx

xxxxx Kongelige Capital 650 Rbd og i Udredelsen af den i hele Maglebrænde

Sogns Kirketiende oprindelig indestaaende halve Kjøbesum 550 Rbd

forsaavidt denne ikke er indbetalt. Ankeretten for den xxxxxxxxx

del af Bankheftelsen for ovennævnte Jordparceller er Kjøberen uved-

kommende. Saalænge Jørgen Pedersen Hjulmand og Kone lever

svarer Kjøberen den følgende aarlige Aftægt 1½ Tdr Rug ½ Tdr Byg 20 Lu

Halm, 1 sexugers Pattegris, Græsning til en Ko, Pløjning af xxxx

Plads og 4 Læs Tørv som opkøres af Jørgen Hjulmand. Hjemkørsel af

Tørven , men saalænge denne Aftægt svares eftergives ifølge mit for-

bemeldte Skjøde 4 1/3 Tdr Byg i Aftægten til Fideicommiset. Xxxxxxx

bliver aarlig til Fideicommiset at afgøre Lejeattest xxxxxx xxx

Vedkommende xxxxxxxxxxx for Aftægten. Og da Adolph Ferdinand

Christian Dieckmann i Forbindelse med hans Medkjøber Niels Peder-

sen har betalt mig den hele ved Kjøbecontract af 12te Juni 1852 for Gaar-

den Matr. Nr. 5A og den mig førhen tilhørende Andel af Maglebrænde

Sogns Konge- og Kirketiende, betingede Kjøbesum hvoraf A.F.C. Dieck-

manns Andel for de i dette Skjøde anførte Eiendomme ifølge Forlig

af 8de Januar d.A. udgjør 5175 Rbd skriver fem Tusinde eet Hundrede

halvfierdssindstyve og fem Rigsankdaler saa skal forbemeldte Parceller

Matr. Nr. 5A og 5C og den for disse anførte Konge og Kirketiende med

Xxxxxxxxx Opfyldelse fra Kjøberens og efterfølgende Eieres Side at de

overtager og det Solgte paahvilende Forpligtelser være og forblive Adolph

Ferdinand Christian Dieckmann hans Arvinger og andre xxxxx lov-

lige xxxxxxxxx tilhørende, som deres fuldkommne Eiendom med

samme Rettigheder og Forpligtelser disse Eiendomme har tilhørt mig

ifølge forbemeldte Skjøde.  Værdien af den anførte Andel af

Aftægten beregnes saaledes: ½ Tdr Byg                                 4 Skp.     - Fk.

½ Tdr Rug vurderet til Byg efter Capitelstaxten for 1852             4  -         3  -

20 Lu Halm af xxxx. 2 Rd 64 Sk. liig Byg efter Ditto for Ditto     5  -         -   -

4 Læs Tørveskær og Hjemkørsel ligeledes                                5  -         -   -

Græsning til en Ko 6 Rd ligeledes                                            1 -          3  -        2/3 -

Pløjning af Pladsen 2 Rd ligeledes                                           3  -         3   -

1 sexugers Pattegris 2 Rd ligeledes                                         3  -         3   -

                                               Tilsammen                4 Tdr.     5  Skp.   1 2/3 Fk

xxx den af Fideicommiset tilhørende Eftergives xxx saalænge Undertægten varer

                                                                              4 -          2  -          1 2/3 –

                                                                              -  -          2  Skp.     3  Fk.

xxxxx Eierens Byrde af Afgiften

som beregnet efter Capitelstaxten for 1852 udgjør 1 Rbd. 46 Sk. og 5 gange xxx 7 Rbd. 38 Sk.

tillagt Kjøbesummen udgjør altsaa i det Hele 5182 Rbd.

Til Bekræftelse xxxxxxxx ekte Skjøde med min Underskrift i 2de Vitterligheds

vidners Overværelse. Alkestrup den 16de December 1853. Peder Hansen Hjulmand

Til Vitterlighed  Jessen                      Jørgensen

                                                         Byfoged

I henhold til Indenrigsministeriets Skrivelse af 4 Januar f.A. paategnes foran-

staaende Skjøde herved til Thinglæsning

Lolland Falsters Stiftsamt d. 6 Januar 1854                                              Holsten

Kjøbecontract skrevet paa 2de Kl. Nr. 24 forevist                                Pontoppidan