Uddrag fra Johan C. Sulkjær: Snejbjerg Sogn II. 1927.

 Lervadskjær, som i ældre Tid kaldes et Bol og senere en Halvgaard, har maaske ligget hen som øde siden den sorte Pests Tid; men i 1597 er det bygget »af øde«; da bor Graves Knudsen der og svarer 3 Ørte Rug til Lundenæs. Fra 1619 hører Gaarden under Tanderup; i 1743 bor Peder TroeIsen der; men snart efter er Gaarden bleven Selveje. Da Herredsfoged Lyster boede der og havde Barn i Kirke i 1757, var Fadderne: Nyboe paa Tanderup, Henrik Busch paa Kjærsgaard, Nikolaj Busch og Troels Studsgaard. Birkedommer Stausholms Kone bar Barnet, og Jomfru Margrethe Nyboe fra Tanderup holdt Huen. 3 Aar senere træffer vi Henrik Busch som Ejer af Gaarden; han er der til 1782, da han lader holde Auktion over sit Løsøre. Gaarden ejes derefter af Jens Madsen (1787) og senere i mange Aar af Chr. Lauridsen 1793. I 1812 faar Jens Kr. Skiern Skøde paa Gaarden; han var 3 Gange gift og gik nok i Armod. I 1836 skødede han Gaarden til Chr. Frølund, en Broder til den oven omtalte Kordegn Frølund i Holstebro, der har skrevet den lille Bog om Herning. Der var 10 Brødre; deres Fader var Thomas Christensen Ruskjær paa Nørholm. Chr. Frølund var i mange Aar Medlem af Sogneforstanderskabet og var en klog Mand, der nogenlunde kunde hamle op med Søren Michelsen. Men saa kunde Søren finde paa at bruge fremmede Ord, hvorved han satte Chr. Frølund i Forlegenhed. En Dag kom han om til Naboen i Nederkjær og fortalte: »I Daw sagde S. Michelsen pænnede »Bardows« i Sogneraadet.« Det lo de af, og Chr. Frølund lo med; men bagefter tilføjede han: »Men hvad betyder det?« - Det lykkedes dem dog ikke at finde ud af det slemme Fremmedord. - Nogen dygtig Landmand var Chr. Frølund Ikke. Der, hvor nu Kærbo ligger, var dengang en Mose, hvor der gik en Lygtemand. Der groede Fyn (Kæruld), og om Foraaret, naar Chr. Frølunds Fourage slap op, lod han Høvderne gaa derned, og saa kunde man endda se, at de trivedes. Derimod var Chr. Frølund en meget haandsnild Mand; han drejede og smedede og lavede Skæfter til Bøsser. Han havde en Smedie tæt ved Gaarden, som var gravet ind i Brinken. Kun Skorstenen var oven for Jorden. Chr. Frølund døde som Rentier i Snejbjerg By 1891, 85 Aar gl. Gaarden havde han i 1873 solgt til Ferdinand Diechmann.

Om F. Diechmann fortælles der, at han var en meget stærk Mand. Han havde været hos en Købmand paa Falster, og han kunde løfte en Td. engelsk Salt; men hans Træsko gik i Stykker ved det. Han var en meget dygtig Landmand og klarede sig godt. Baade Frølundslægten og Diechmannslægten har senere holdt til i Lervadskjær, og der er sket store Fremskridt. GI. Kr. Frølund havde 2 Heste og 6 Køer. Nu er der bleven en 4-5 Gaarde ud af det, saa man kan forstaa, at der er bleven arbejdet ogsaa i dette Hjørne af Sognet. Senere Ejere af Overkjær: Hans Diechmann 1891, Jesper Kølbæk 1907, senere Jørgen Jørgensen; nu Chr. Christiansen 1922. (54). - Kærbo udstykkedes i 1873 af Chr. Frølund til Sønnen Thomas Frølund; senere Chr. Frølund 1907. (40). - Teglgaarden, hvortil er lagt Jorden fra Kjærsgaard Teglværk, Asmus Diechmann (52) - og den anden Gaard, 34 f, g m. fl., Kr. Diechmann (50) - udgør altsaa nu 2 Gaarde. Her boede tidligere Adolf Diechmann 1918, Chr. Diechmann 1922. - Naar hertil føjes, at noget Jord er lagt til N. P. Frølund, Mørup, er der gjort Rede for det væsentligste.

Før Udstykningen laa der nogle Huse paa Marken, saaledes et Kæltringhus, der nok har ligget ganske nær ved det gamle Kæltringhus i Mørup. Der var ogsaa et Hus med Jord, hvori i mange Aar boede en Fæstehusmand, Niels Sahlholt.