Stubbekøbing Herreds Skøde- og Panteprotokol
Tingdagen d. 13. Januar 18
74

 

 

Kjøbekontrakt

 

Jeg underskrevne Gaardejer

Adolf Ferdinand Christian

Dieckmann sælger herved til Forpagter Peder Rasmussen

af Stubbekjøbing Mølle de mig ifølge Skjøde af 16. Decem

ber 1853 tinglæst 12. Januar 1854 tilhørende Ejendomme i

Alkestrup By, Maglebrænde Sogn nemlig

Hovedparcellen   M.No 5A Hrtk. 3 Tdr. 5 Skpr. 2 Fdk. 1     Alb.   Glskat 23 Rd 63 Sk

og Parcellen       M.No 5C  do        -    2    -     2    -        -        do       2 Rd 11 Sk

i alt                                        4   -          -           -        -      Glskat 25 Rd 74 Sk

med Bygninger og tilliggende Jorder samt Ejendommens Kon-
ge- og Kirketiende
.

Paa Ejendommen hviler med 1. Prioritet en uopsigelig aarlig

Afgift af 12 Tdr. 0 Skpr. 2 ¾ Fdk. Byg efter Kapitelstaxt

til det Classenske Fideikommis, og Adkomstdokumenterne

skulle forinden Tinglæsningen forevises paa Corselitze;

paa Maglebrænde Sogns Kongetiende hviler aarlig Refu-

sion af 10 Tdr. Rug, 11 Tdr. Byg og 3 Tdr. Havre til

Nykøbing Latinskole samt Kongelig Kapital 65 Rd, og

paa Maglebrænde Sogns Kirketiende 550 Rd, der dog skal

være betalt, hvorhos Husfolkene i Fjendstrup have

fri Stolestader i Kirken. Præstetienden af 5A svares

med 3 Skpr. 2¼ Fdk. Hvede og Rug, 1 Tdr. 2 Skpr. 3 Fdk. Byg, 7 Skpr.

½ Fdk. Havre efter Kapt. do af 5C 1¼ Fdk. Hvede og Rug, 3¾ Fdk. Byg, 2½

Fdk. Havre ligeledes efter Kapt. og Smaaredsel til Præsten med 2 Skpr.

1 Fdk. samt Kvægtiende med 1 9/16 Fdk. Byg efter Kapitelstaxt. Betingelser

ne for Handelen ere i øvrigt følgende.

1. Kjøberen modtager Ejendommen den 1. April d.A., til hvilken Tid

jeg er pligtig at aflevere samme i lige saa forsvarlig Stand, som

den nu befindes. Skulle Ildsvaade overgaa Bygningerne forin-

den Afleveringen finder Sted, hæver Kjøberen Assuracesum-

men mod selvfølgelig at sørge for sammes anordningsmæs-

sige Anvendelse. Ønsker Kjøberen forinden 1. April at behand-

le Jorden, er dette ham uforment, og jeg har i øvrigt lovet at

være ham behjælpelig dermed indtil 15. Marts d.A.

2. I Salget medfølger Bygningernes mur- og nagelfaste Tilbehør

og endvidere en Ko og en Hakkemaskine samt StXXXXXXXXXX

over Stald, Foderlo og Havreskuret samt Hegn og Plantning,

Hø Halm og øvrig Fourage samt Gjødningen, Gjærdebrænde og

Piletop saaledes som det Alt forefindes paa Ejendommen, og

maa Intet deraf bortføres. Derimod har jeg forbeholdt

mig en Kakkelovn samt Tærskemaskine med Mølle, ligesom jeg

er berettiget indtil 1. April d.A. at fodre min Besætning

paa Ejendommen af den der tilstedeværende Fourage.

3. Kjøberen betaler alle Skatter og offentlige Afgifter af Ejen

dommene, der forfalde fra 1. April d.A. saasom kgl. Skatter

for første Halvaar d.A., derimod betaler jeg samtlige Tiender

og Bygafgifter for afvigte Aar, hvilke Ydelser skulle erlæg-

ges, naar Kapitelstaxten bliver sat for afvigte Aars Afgrøde.

4. Kjøbesummen andrager                                          12500 Rd

deraf er kontant betalt i dag                                            200 Rd

den 20. Marts 1873 betales                                          2000 Rd

den 8. Maj 1873 ligeledes                                            2000 Rd

i 11. Decbr. Termin 1873 ligeledes                               2300 Rd

i 11. Juni Termin 1874 ligeledes                                   1100 Rd

hvorhos Kjøberen indfrier eller overtager mod

ny Obligation de i Ejendommen indestaaende Prioriteter

til det Classenske Fideikommis                                  2500 Rd

Stubbekøbing Sparekasse                                          2400 Rd

                      Udgør ovenanførte                               12500 Rd

Formeldte Bygafgift til det Classenske Fideikommis andrager ef-

ter den sidst ansatte Kapitelstaxt XXXXXXXXXXXXX   1781 – 1 – 8 –

Refusionerne paa Tienderne saaledes capt til                    18 – 4 – 8 –

                                   Altsaa Summe Kjøbesum       14300 Rd

Skriver Fjorten Tusinde Tre Hundrede Rigsdaler.

5. Kjøberen forrrenter ovennævnte Prioritetsgjæld fra 11. Decbr. Ter-

min 1872, og han skal svare Rente 4½% p.A. fra 1. April af

den da resterende Del af Kjøbesummen indtil Forfaldstid,

og Betaling sker.

6. For de Afdrag Kjøberen har betalt og efterhaanden betaler

paa Kjøbesummen, meddeles han herved Prioritet i de af-

hændede Ejendomme, næstefter de paa samme for tiden tinglæste

Behæftelser.

7. Naar Kjøbesummen er berigtiget, og denne Kontrakt i øvrigt op-

fyldt, er jeg pligtig til at meddele Kjøberen Skjøde fri for

hindrende Retsanmærkninger og indeholdende de samme Ret-

tigheder og Forpligtelser, hvormed jeg har ejet Ejendommene

efter formeldte mit Skjøde.

8. Kjøberen betaler samtlige Omkostninger ved Handelens

Berigtigelse, jeg bekoster alene min ældre Obligations udslettelse.

Jeg underskrevne Forpagter P. Rasmussen indgaar herved som Kjø-

ber paa foranstaaende Betingelser, hvilke jeg forpligter mig til

at opfylde. I Søgsmaals Tilfælde ere vi Begge underkastede

den hurtige Retsforfølgning efter Frd. 25. Januar 1828 og plig-

tige at møde inden Stubbekøbing Forligskommission

og Herreds Ret efter Varsel forkyndt paa M.No 5A

i Alkestrup som til indenherreds Mand. Skulde den

tilstedeværende Fourage paa Ejendommen forgaa ved

Ildsvaade forinden Afleveringen, godtgjøres Kjøberen

dennes Værdi i Forhold til sammes Forsikringssum.

Til Bekræftelse med vore Underskrifter i Vidners Overværelse

Skrevet i Stubbekjøbing den 24. Januar 1873.

       Som Sælger                         Som Kjøber

       Ferdinand Dieckmann            Peder Rasmussen

Til Vitterlighed

H. Munk                      Gjern

 

Dags Dato modtaget kontant 2000 Rd skriver To

Tusinde Rigsdaler, hvorfor kvitteres.

p.t. Stubbekjøbing den 20. Marts 1873.

                           Ferdinand Dieckmann

Til Vitterlighed

H. Munk                      Gjern

 

Skjøde

Ligesom jeg underskrevne Gaardejer Adolf Ferdinand Christian

Dieckmann ved foranstaaende Kontrakt har solgt, saale-

des skjøder og afhænder jeg herved til Peder Rasmussen for-

meldte Ejendomme i Alkestrup By og Maglebrænde Sogn nemlig

Hovedparcellen  M.No 5A Hrtk. 3   -    5    -     2        1    -         Glskat 23 Rd 63 Sk

og Parcellen      M.No 5C Hrtk.             2   -     2    -       -       Do        2 Rd 11 Sk

i alt    4 Tdr. 0 Skpr. 0 Fdk. 2¾  Alb.      Glskat 25 Rd 74 Sk

med Bygninger og tilliggende Jorder samt Ejendommens Konge- og Kir-

ketiende. Kjøbesummen                                                           12500 Rd

skriver Tolv Tusinde og Fem Hundrede Rigsdaler er berig

tiget paa den Maade, at Kjøberen i det Hele kontant har

betalt mig 7600 Rd, og da han derhos har forpligtet sig til

at tilsvare Prioritetsgjælden til det Classenske Fideikom

mis stor 2500 Rd og til Stubbekjøbing Sparekasse stor

2400 Rd, begge Kapitaler med Renter fra 11. Dennes samt

at overtage den fremtidige SXXXXXXXX af den Ejendommene

paahvilende aarlige Bygafgift 12 Tdr. 2 ¾ Fdk. til det Clas

senske Fideikommis Kapt til                                                       1781 – 1 – 8 –

og Refusionerne paa Tienderne anslaaede til                                    18 – 4 – 8 –

                      hvorved hele Kjøbesummen er udregnet til            14300 Rd

skriver Fjorten Tusinde og Tre Hundrede Rigsdaler, skal Gaarden

M.No 5A og M.No 5C i Alkestrup By med Bygninger og Tilliggende samt

Konge- og Kirketiende herefter tilhøre Peder Rasmussen med de

samme Byrder og Rettigheder, hvormed jeg har ejet den ifølge

Skjøde tinglæst 12. Januar 1854,

Agkomsterne skulle forinden Tinglæsningen forevises paa

Korselitze, og med Hensyn til Hæftelserne paa Maglebrænde Sogns

Konge- og Kirketiende henvises til Kjøbekontrakten, hvori ogsaa Ejen

dommenes Præstetiende samt Kvægtiende og Smaaredsel er specificeret.

Til Bekræftelse med vore Underskrifter i Vidners Overværelse.

Skrevet i Stubbekøbing 17. December 1873.

                                                       Ferdinand Dieckmann

Til Vitterlighed

Skjern                                  Rasmus Madsen

Forevist paa Corselitze Godskontor

                                            Saugman

                                                       Læst

inden Stubbekjøbing Herreds Ret 13. Januar 1874.

Den til Stubbekjøbing Sparekasse skyldige Gjæld forrentes

med 4½% - eventuelt 5% p.A.

                                                      Hartrup