Falsters Birks Skøde- og Panteprotokol 1852-54
Thingdagen d. 12. Januar 18
54

 

Udskrift af Falsters Birks Justitsprotokol

1853 den 13de Januar Kl. 10 Formiddag blev Falsters Birks

Thingsret sat og holden paa Thingstedet af den ordinære Dommer Justits-

raad Pontoppidan og Birkeskriveren Justitsraad Borgmester Aggerups

Forfald ved Magistratsforretninger i Nykjøbing af hans med xxxxxxx

Constitution dertil forsynede Fuldmægtig Larsen i Overværelse af Rets-

vidnerne Borker Skytte og Jørgen Løie. Hvorda

Ferdinand Christian Dieckmann af Alkestrup lod begjære 2de kyndige

og upartiske Mænd udmelde til at foretage en Taxationsforretning

over de ham tilhørende Parceller af Gaarden Nr. 5A i Alkestrup, nemlig

Hoverparcellen og Parcellen Nr. 2 med tilhørende Konge og Kirketiende til

Prioritetsefterretning i Anledning af attraaet Laan paa over 500 Rd.

af offentlige xxxxxxxx Midler. Til denne Forretning udmeldte

Retten Sognefogederne David Staal af Maglebrænde og Lars xxxxxx af

Virket, der have at foretage samme overenstemmende med Forskrifter-

ne i Forord. 7 Juni 1827 og xxxxxx som et xxxxxxxx til derefter at xxxxxx

xxxx inden Retten. Retten hævet. Aggerup

Som Vidner   B. Skytte   J. Løie.  Udskriftens rigtighed bekræftes. Aggerup

 

Tredie Klasse                                            4 Rigsbankdaler

Erik Peter Pontoppidan

xxxxxx Justitsraad og Birkedommer paa Falster og

Carl Gottlieb Aggerup

Justitsraad, Borgmester, Byfoged By og Raadstueskriver i Nykjøbing

samt Birkedommer paa Falster                      Gjøre vitterligt

1853 den 6 October Kl. 10 Formiddag blev Falsters Birkeret sat og holden paa

Thingstedet af den ordinære Dommer Justitsraad Pontoppidan og i Birke-

skriveren Justitsraad, Borgmester Aggerups Forfald ved Politiforretninger

af hans med Konstituition dertil forsynede Fuldmægtig Exam. juris Larsen

i Overværelse af Retsvidnerne Borcher Skytte og Jørgen Løie. Hvorda

for Retten mødte Sognefogderne Lars xxxxxx og David Staal og frem-

lagde en af dem efter Rettens Udmeldelse af 13 Januar d.A. afholdt Taxa-

tionsforretning over de Ferdinand Christian Dieckmann tilhørende

Parceller af Gaarden Nr. 5A i Alkestrup, hvilken Forretning xxxxxxxxxx.

1853 den 30 September indfandt vi undertegnede Sognefogder David Staal

af Maglebrænde og Lars xxxxxx af Wirket os ifølge Rettens Udmeldelse

af 13 Januar d.A. i den Ferdinand Christian Dieckmann tilhørende i Alke-

strup By Maglebrænde Sogn paa Falster beliggende Eiendom, der er Hoved-

parcellen af Gaarden Nr. 5A i Alkestrup for over denne Eiendom med

tilhørende Bygninger og Jorder at optage en lovlig Taxationsforretning

for derved at godtgjøre dens Tilstrækkelighed som Pant for et Laan af

over 1000 Rdl. Efter Reqvirentens Begjæring var Retsskriveren Ju-

stitsraad Aggerup tilstede for at give os xxxxxxx og føre Forretningen

i Pennen. Ligeledes var nærværende Eieren F.C. Dieckmann, der an-

meldte, at han i Foraaret 1852 i forening med Niels Pedersen havde til-

kjøbt sig Gaarden Nr. 5A i Alkestrup med tilhørende Konge og Kirketiender

for en Kjøbesum af 10.350 Rdl. og at han efter xxxx Forening med hans

xxxxxxxx, som sin Part havde erholdt den ovenberørte Hovedparcel, xxxx,

calculeret til Gaarden af den samlede Eiendoms Værdi, saaleds at

han er xxxxxxxxxxxxx for en Kjøbesum af 5175 Rdl., ligesom han endelig

ogsaa bemærkede, at den her omhandlede Gaard Matr Nr. 5A  ifølge Inden-

rigsminsteriets Resolution af 4de Januar 1853 er approberet udstykket

saaledes at der til xxxxxxx Hovedparcel vil komme til at henligge Hart-

korn 4 Tdr. - Skp. - Fk. 2¾ Alb med Gammelskat 25 Rbd. 74 Sk.

Eiendommen befindes at bestaa af Følgende:

1. Stuehuset eller den søndre Længe, 12 Fag, 10 Alen bred med Brædeloft

og er 12 Fag indrettet til Beboelse, Kjøkken og xxxxkammer. Underdelen

af Eg og Overdelen af Fyr ved dels murede dels klinede Vægge samt

Straatag. 2. Vestre Længe, 13 Fag, 10 Alen bred og bygget af Ege Undertømmer

og Fyrre Overtømmer med klinede Vægge og Straatag, indrettet til Stald

Lo og Lade. 3. En Tilbygning i vestre Ende af Stuehuset 4 Fag, 12 Alen

bred, opført af forskellige Materialer, indrettet til Karlekammer.

4. Østre Længe, 13 Fag, 10 Alen bred opført af Fyr Undertømmer og Fyrre Over-

tømmer med klinede Vægge og Straatag indrettet til Portrum, Lo og Lade.

Samtlige foran beskrevne Bygninger er forsynede med behørige Vinduer,

Døre og Porte og vel vedligeholdte, ere ansatte i Brandforsikringen for 1230 Rdl.

De Gaarden tilliggende Jorder ere af god Bonitet, i veldyrket tilstand og

udgjør et Areal af 36½ Tdr. Land. Paa Eiendommen hviler en Korn-

afgift til det Classenske Fideikommis. Denne Kornafgift bliver xxxx

xxxxxxxx der hvilte paa hele Gaarden 5A til 24 Tdr. Byg, der efter Forlig

mellem Eieren og Niels Pedersen skal fordeles forholdsmæssig efter

Gaardens oprindelige fulde Hartkorn 8 Tdr. 1 Skp. 2 Fdk. ¼ Alb., og der vil saaledes

paa den her omhandlede Eiendom kommer til hvile en aarlig Kornaf-

gift xxxxxx 12 Tdr. Byg. Fremdeles hefter paa Eiendommen Andel

af Undertægt til en tidligere Besidder, der aarlig kan ansættes til 11

Rbd. altsaa for 5 Aar = 55 Rbd, hvorimod som forannævnt Konge og Kirke-

tienden hører til Eiendommen med de samme Rettigheder og Forpligtelser,

som de der gjælder for Maglebrænde Sogns øvrige Gaarde. Herved bemær-

kes, at xxxxx efter hans Opgivende xxxx Godtgjort for Undertægten

afskrives 3½ Tdr. Byg aarlig paa Kornafgiften til det Classenske Fidei-

commis. Den her beskrevne Eiendom ansætter vi uden Hensyn

til Bygningsbekostning eller hvad Eiendommen under heldigere

Conjuncturer har været eller kan blive værd, men med behørigt

Hensyn til den forannævnte Kornafgift samt Undertægt til xxxxxxx

de 5000 Rbd. hvorfor vi antage, at deraf kan svares en aarlig xxxx af

52 Tdr. Byg. Naar Eiendommen blev frigjort for den nylig be-

rørte Kornafgiften og Undertægten ansætter vi den til fuld Værdi af 6000 Rbd.

og antager at der i saa Fald deraf kunne svares en aarlig xxxx af 65 Tdr.

Byg, hvorfor vi bemærke at Bygprisen med hensyn til Kornafgiften

er beregnet til 3 Rdl. 3 Sk. per Tønde. Denne Forretning have vi af-

holdt efter vores Bedste Skjønnende og Overbeviisning, hvorhos vi har

taget behørigt Hensyn til Bestemmelserne i Forord. 7 Juni 1827, hvil-

ket vi trøste os til retlig at bekræfte. Datum ut supra

      Lars xxxxxx Sognefoged        David Staal Sognefoged

Som Overværende    Aggerup.     Fremlagt i Falsters Birkeret den 6.

Oktober 1853.                            Pontoppidan

Hvorefter de udmeldte Mænd med deres Ed bekræftede, at have afholdt

Forretningen efter Samvittighed og bedste Skjønnende. Retten hævet.

Vidner Borcher Skytte, Jørgen Løie         Pontoppidan

Xxxxxx xxxxxxx Act xxxxxx xxxxxxxx under vore Hænder og Embedssegl

             Pontoppidan (L.S.)                     Aggerup (L.S.)