Hammerum Herreds Skøde- og Panteprotokol 1922
4. November 1922                               Side 843

L. 3196/22.   Stempel 15 Kr.

Deklaration om Ophævelse af Sameje.

Undertegnede Asmus Pape Dieckmann og Christian Dieckmann har hidtil i Forening i Henhold til Skøder, læste 23. Februar 1918 og 6. April 1918, ejet Ejendommen M N 35b og 35c af Overkjær, 34f, 34g, 34k og 34l af Snejbjerg By, Snejbjerg Sogn, i lige sameje. – Vi er nu blevet enige om at ophæve dette Samejeforhold, saaledes at Asmus Pape Dieckmann herefter som Eneejer skal eje Ejendommen M N 34f, 34g, 34k og 34l af Hartkorn henholdsvis 2 ¼ Alb., 1 Skp. 3 Fdk. 2 ¼ Alb., 4 Skp. 2 Fdk. 1½ Alb. og 1 Fdk. 1 ¼ Alb., med paastaaende Bygninger, disses grund-, mur- og nagelfaste Tilbehør, derunder Kakkelovne, Komfurer og indmurede Kedler, saa og Ejendommens Besætning, Inventarium, Avlsredskaber, Avl, Afgrøde og Gødning, alt saaledes som Ejendommen er modtaget og tiltraadt af ham, der svarer alle fremtidig af den gaaende Skatter og Afgifter, medens Christian Dieckmann  herefter som eneejer skal eje Ejendommen M N 35b og 35c af Overkjær af Hartkorn 2 Skp. 3 Fdk. 1 ¼ Alb. og 2 Skp. 2 Fdk. 2½ Alb., med paastaaende Bygninger, disses grund-, mur- og nagelfaste Tilbehør, derunder Kakkelovne, Komfurer og indmurede Kedler, saa og Ejendommens Besætning, Inventarium, Avlsredskaber, Avl, Afgrøde og Gødning, alt saaledes som Ejendommen er modtaget af ham, der udreder alle fremtidig af den gaaende Skatter og Afgifter af enhver Art. – Iøvrigt er der sket Opgørelse mellem os, hvorefter hver af os svarer Halvdelen af de paa Ejendommene i Forening hvilende Prioriteter. – Retsanmærkning om de paa Ejendommen hvilende Forhæftelser frafaldes. – For Udstedelsen af denne Deklaration er der ikke ydet noget Vederlag fra nogen af Siderne, og erklærer vi paa Tro og Love, at hver af de to Ejendomme med Besætning og Løsøre har en værdi af 37.500 Kr. Hver af os skal herefter som Eneeje eje fornævnte Ejendomme med de Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed vi hidtil i Forening har ejet Ejendommene under sædvanligt Hjemmelsansvar. – Omkostningerne ved dette Dokument udredes med halvdelen af hver af Parterne. - Til Bekræftelse med vore Underskrifter vidnefast. – Herning, den 27. Oktober. 1922. Asmus Dieckmann. Chr. Dickmann. Til Vitterlighed: M Thomsen. Kjær. De i Deklarationen omhandlede Ejendomme er 2. Halvaar 1920 vurderet til Ejendomsskyld saaledes: 1) M N 35b, 35c, 34f, 34g til 40.000 Kr., 2) M N 34k og 34l til 19.000 Kr. Frasalgstilladelse for M N 34f, 34g er dateret 5. Januar 1922 og Skatterne for April 1922 ere betalte. Holstebro Amtsstue, den 7/11 1922. - Dahl. Fm. Læst paa Herning Købstads og Hammerum Herreds Ting, den 4. Novbr 1922 og indført i Skøde og Pantebogen 74 – 842.
J.C.Christensen.